logo

روغن کشش

 
CM201Fمشخصات فنی روغن کشش مس
میباشد با این تفاوت که حلالیت آن در آبهای سنگین
مشخصات این روغن مشابه روغن
بیشتر بوده ودر نتیجه عملکرد آن خیلی طولانی تر است