CM805-45SO4

پودر کشش CM805-45SO4

بر پايه كلسيم و سديم اسيدهاي چرب سنگين مي باشد. در صد چربی آن از 45 تا 60 می باشد.

مشخصات

شکل ظاهری پودر کرم رنگ با دانه بندي حداكثر mm 3
در صد چربی 45-60
نقطه ذوب بالای 200 درجه سانتی گراد
وزن مخصوص ظاهری ∼0.65
حلاليت در آب در آب دیسپرس می شود
درصد رطوبت کمتر از یک درصد

موارد استفاده

اين پودر بـراي كشش مفتولهاي آهني و فولادي كربن دار و در ماشينهاي با سرعت كشش بالا مصـرف دارد.

در توليد مفتولــــهاي الكترود ، مفتولهاي مســـوار و صنایع پیچ سازی مناسب مي باشد .