روغن امولسی فایر

موارد استفاده

جهت امولسيون كردن روغنهاي معدني در آب

مشخصات

شکل ظاهری مايع روغني زرد رنگ
وزن مخصوص  0.9 ± 0.05
عدد صابونی 80-90
PH 6 – 7 : % 5
حلاليت درآب امولسيون مي شود
HLB 3-6

 

میزان مصرف

بين 5تا 20درصد بسته به نوع روغن و ميزان پايداري مورد نياز