روغن های محافظ

جهت محافظت و جلوگیری از خوردگی قطعات خودرو و فلزات آهنی ،چدنی و… هنگام نگهداری در انبار